تکرار و انواع ممیز های شناور

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:56 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در زبان C++‎‎‎‎‎‎‎ سه دستور تکرار داریم : دستور while , دستور do … while . دستور for . به دلیل ماهیت چرخشی به آن ها را حلقه نیز می نامند. به طور کلی ساختار دستور while به صورت مقابل است :در حین (عبارت مقایسه ای) عبارت اجرایی    while (condition) statement در این روش ابتدا condition ارزیابی میشود اگر مخالف صفر یا به عبارتی درست باشد , statement اجرا شده و condition بار دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرد این دو گام تا زمانی تکرار میشوند که condition برابر صفر یا به عبارتی نادرست شود.
ادامه مطلب

تبدیل نوع integer

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:29 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در بسیاری از حالات C++‎ این امکان را فراهم میکند که اشیائی از یک نوع در مکانی به کار گرفته شوند که نوع دیگری در آن پیش بینی شده است، در کل به این کار تبدیل نوع میگویند. معمولا مهمترین و رایجترین نوع های قابل تبدیل تغییر دادن و تبدیل نوع int به string و یا int به float است.


برچسب ها: تبدیل نوع, integer


ادامه مطلب

دامنه یا همان حوزه عملیاتی

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:03 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

به طور کلی دامنه به عنوان یک شناسه , بخشی از برنامه میباشد که شناسه را میتوان در آن محدوده به کار برد. برای مثال متغیر را نمیتوان پیش از اعلان , مورد استفاده قرار داد , بنابراین دامنه آنها از محل معرفیشان آغاز می شود.
ادامه مطلب

دستور switch

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:03 / موضوعات : مقدماتی 1 نظر

دستور سوئیچ همانند دستور if قابلیت شرط گذاری چند گانه را با تفاوت ساختار بهتر را دارد.


برچسب ها: دستور شرطی, switch


ادامه مطلب

دستورات شرطی تو در تو

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:21 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

دستورات شرطی تو در تو همانند دستورات شرطی مرکب می توان مورد استفاده قرار داد با این تفاوت که در این نوع شرط در بخش های پیچیده از برنامه می توان بهتر و سفارشی تر به نتیجه رسید بنابراین یک دستور شرطی در این حالت می تواند در داخل دستور شرطی دیگری نیر قرار بگیرید این نوع دستورات را دستورات شرطی تو در تو می نامند.
ادامه مطلب

رشته ای از دستورات مرکب

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:28 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در C++‎ شرایط نظیر n % d و شرایط x > y را ترکیب کرد تا شرایط مرکب حاصل شوند؛ عملگر های منطقی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : && ( و / and ) , || (یا / or) و ! (نقیص / not) که تعریف عملگر های یاد شده.
ادامه مطلب

عملگر های رابطه ای

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:25 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در رابطه با عملگر های رابطه ای باید گفت که به طور کلی عملگر های رابطه ای عملگر هایی هستند که وضعیت عبارت دو طرف یک رابطه را ارزیابی می کنند برای مثال رابطه 65 < 128 نادرست است که در اینجا عملگر کوچکتر است از ( < ) یک عملگر رابطه ای می باشد زیرا پس از ترکیب با عبارت مقداری را تولید می کند. برای مثال , وقتی علامت < با 128 و 64 ترکیب می شود به صورت 64 < 128 مقدار صحیح صفر (0) را بوجود می آورد که به معنای "نادرست" است.
ادامه مطلب

دستور شرطی if ...else

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:51 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در مثال زیر condition به عنوان یک عبارتیست که برای مقایسه و بررسی در نظر گرفته می شود و در بین دو پرانتز قرار می گیرد و statement1 و statement2 عبارت هایی هستند که در صورت صفر بودن عبارت statement2 و در صورت غیر صفر بودن عبارت statement1 که برای اجرا در نظر گرفته شده است.


برچسب ها: دستور شرطی, if, else


ادامه مطلب

دستور شرطی if

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:24 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در مثال زیر condition به عنوان یک عبارتیست که برای مقایسه و بررسی در نظر گرفته می شود و در بین دو پرانتز قرار می گیرد و statement یک عبارتی است که برای اجرا در نظر گرفته شده است , تنها در صورتی statement اجرا خواهد شد که ارزش condition غیر صفر باشد زیرا در این نوع ساختار هرگاه مقدار غیرصفر باشد به معنی (درست) و صفر به معنی (نادرست) می باشد.


برچسب ها: دستور شرطی, if


ادامه مطلب

شرطی و انواع اعداد صحیح

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:14 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

ساختار دستورات شرطی چگونه است؟ در C++‎ برای بررسی انواع شرط ها و مقایس های محاسباتی بر اساس احتمالات و شرایط دیگر توسط دستورات شرطی صورت میگیرد به طوری که در این زبان برنامه نویس قادر است در ابتدا یا در داخل بدنه و یا در خروجی برنامه شرایط لازم برای مقایسه را طبق خواسته خودبکار بگیرد برای این منظور هرچقدر برنامه از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد در آن برنامه دستورات شرطی بسیار است که احتمالا در توابع و کلاس های برنامه دستورات متفاوتی را برای مقایس و بررسی شرایط استفاده کرده اند.


برچسب ها: انواع صحیح, شرط


ادامه مطلب

دستورات شرطی و انواع اعداد صحیح

تاریخ انتشار : 1395/5/27 10:22 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

تمامی مباحث و کد هار نوشته شده در فصل (1) به صورت ترتیبی اجرا می شوند به طوری که هر دستورالعمل یک بار و آن هم به ترتیب نوشته شده اجرا می شود؛ حال برای انعطاف پذیری بیشتر در برنامه ما نیاز به دستورات شرطی داریم به گونه ای که برنامه برای انعطاف پذیر شدن نیاز به چندین دستور پیچیده بر اساس شرایط مورد نیاز در طول برنامه تغییر نماید داریم لذا در این فصل شیوه استفاده از دستورات شرطی if , if…else , switch را خواهیم آموخت.
ادامه مطلب

نوع char یا همان کاراکتر

تاریخ انتشار : 1395/5/27 01:54 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

نوع کاراکتری char در C++‎ یکی از انواع integer است بدین معناست که در کلیه عبارات integer میتوان از نوع char همانند سایر انواع صحیح استفاده کرد.


برچسب ها: نوع, کاراکتر, char


ادامه مطلب

انواع حالت های سرریز و پا ریز شدن در اعداد صحیح

تاریخ انتشار : 1395/5/27 01:25 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

برخلاف اعداد صحیح (integer) در ریاضیات محض، اشیاء integer موجود در کامپیوتر، محدود هستند زیرا هر نوع integer یک مقدار پیشینه (Maximum) و یک مقدار کمینه (Minimum) دارد. اگر مقدار یک متغیر از محدوده ی مجاز آن فراتر رود حالت سر ریز بوجود می آید.
ادامه مطلب

عملگر های افزایشی و کاهشی

تاریخ انتشار : 1395/5/27 01:09 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

یکی از مفیدترین عملگر ها در C++‎‎‎‎ عملگر های افزایشی و کاهشی هستند که این عملگر ها یک عملگر را به عبارت دستوری تبدیل می کند عبارتی که اختصار شکل خاصی از عمل انتساب میباشد.
ادامه مطلب

عملگر ها

تاریخ انتشار : 1395/5/27 01:40 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

عملگر ها نماد هایی هستند که بر روی یک یا چند عبارت عمل می کنند و مقدار حاصل آن را می توان به یک متغیر نسبت داد. که تاحالا با عملگر های خروجی << و عملگر های انتساب آشنا شدیم. برخی از ساده ترین عملگر ها مانند + , - , * , / و % عملگر هایی هستند که عملیات حسابی را انجام می دهند. این عملگر های بر روی انواع integer ها عمل کرده و یک نوع integer دیگر را بوجود می آورد مانند : x + y مجموع x و y همچنین x – y تفاضل x و y , x * y حاصلضرب x در y , x/y خارج قسمت تقسیم صحیح x بر y و x%y باقیمانده تقسیم صحیح x بر y را تولید میکنند ؛ در جدول زیر فهرست تمامی عملگر ها در C++‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ را که بر اساس تقدم گروه بندی شده اند مشاهده می کنیم.


برچسب ها: عملگر ها


ادامه مطلب

انواع اعداد صحیح (int)

تاریخ انتشار : 1395/5/27 01:42 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در رابطه با integer باید گفت که یک عدد صحیح و کامل بین عدد - 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, … می باشد یک عدد صحیح بدون علامت, یک عدد صحیح نام منفی – از بین اعداد - 0, 1, 2, 3, 4, … است که در زبان C++‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ تعداد اعداد صحیح 9 تا می باشد.
ادامه مطلب

سبک و روش برنامه نویسی در C++‎

تاریخ انتشار : 1395/5/27 01:12 / موضوعات : مقدماتی 0 : نظرها

در برنامه نویسی با زبان C++‎ برنامه نویس کاملا آزاد می باشد بدین صورت که هیچ ضرورتی در مورد مکان جایگذاری عناصر در یک خط یا صفحه وجود ندارد و برنامه نویس در رابطه با این مورد کاملا آزاد است ولی با این وجود برنامه نویسان خبره میدانند که اعمالی چون نوشتن, اشکال زدایی و پشتیبانی موفق برنامه با بکار گیری پیوسته یک شیوه برنامه نویسی خوانا, بسیار آسانتر می شود.افزون بر اینکه چنانچه برنامه نوشته شده شما با قوانین و شیوه استاندارد برنامه نویسی مطابقت داشته باشد خواندن آن برای دیگر برنامه نویسان و توسعه دهندگان آسانتر خواهد بود زیرا در بعضی از موارد نیاز به توسعه همه جانبه برنامه توسط برنامه نویس اصلی و دیگر توسعه دهندگان وجود دارد که در این حالت منابع را به صورت سورس باز (Open source) به اشتراک می گذارند که در این حالت داشتن یک شیوه هماهنگ بسیار مناسب برای درک کد های نوشته شده می باشد و در سرعت توسعه برنامه تاثیر مفیدی خواهد داشت.
ادامه مطلب

2 1