رفتن به مطلب
جامعه‌ی برنامه‌نویسان مُدرن ایران

پست های پیشنهاد شده

نحوه ساخت یک کتابخانه (Shared Object (.so در سیستم عامل لینوکس توسط کامپایلر GCC

مرحله 1: 

ابتدا باید در برنامه ای که قصد دارید آن را به کتابخانه عمومی تبدیل کنید باید یک رابط مناسب Factory Method برای لینک در زمان اجرا بسازید.

نکته!

توجه داشته باشید که می توانید با استفاده از پلی مورفیسم یک اشاره گر از یک رابط که به صورت مجرد تعریف شده است را در Factory Method کتابخانه خود انتقال دهید.

تابع سازنده رابط کتابخانه را به شکل زیر در Main برنامه کتابخانه تعریف کنید...!

#include "encryptorPlugin.h"

extern "C" {

extern PluginEnctyptorPtr create_plugin() {
	return PluginEnctyptorPtr(new encryptor_plugin);
}

extern bool destroy_plugin(PluginEnctyptorPtr instance) {
	if(instance !=NULL){
		instance =NULL;
		delete instance;
		return true;
	}
	return false;
}

}

int main(int argc, char *argv[]) {

	return 0;
}

مرحله 2: 

در این مرحله باید یک کلاس مجرد بسازید و متدهایی که باید زمان فراخوانی اشاره گر کلاس به آنها دسترسی داشته باشید را تعریف نمایید.

مانند کلاس زیر که من تعریف کرده ام...

#ifndef __PLUGIN_H__
#define __PLUGIN_H__

#include <sstream>
#include <string.h>

typedef char* Bytes;
typedef unsigned int size_t;
typedef const char* cBytes;

#define DELOBJ(obj)			{if(obj!=NULL){delete obj;obj=NULL;}}

enum encryptAloglType {
	BASE64, HASH , MD4 ,MD5 ,OPENSSL
};

enum ioType {
	CPP_STREAM , C_LOWLEVEL
};

class Encryptor_Interface
{
public:
	virtual ~Encryptor_Interface() {}

	virtual void getEncBuffer(Bytes & buffer, cBytes fileName) const = 0;
	virtual void getDecBuffer(std::istringstream** sstream, cBytes fileName) const = 0;
	virtual void setIoType(ioType =C_LOWLEVEL) = 0;
	virtual void setAlgolType(encryptAloglType) = 0;
	virtual void dispose(int) =0;
	virtual size_t getReadedSize() =0;

};

typedef Plugin_Interface* PluginEnctyptorPtr;

#endif // __PLUGIN_H__
class ISCLVoterManager
{
public:
	virtual ~ISCLVoterManager(){};
	virtual bool Init(int nSysID,int nNodeID,const char* strFileName) = 0;
 connections
};

مرحله 3: 

در این مرحله بعد از پیاده سازی الگوریتم های متدهای کلاس مجرد ساخته شده باید سورس کتابخانه خود را در لینوکس کامپایل کنید.

اگر توزیع لینوکس شما از bash استفاده میکند می توانید به روش زیر کامپایل را انجام دهید...

gcc -ggdb3 -shared -fPIC libdep.c -o libEncryptor.so

در این مرحله در صورتی که خطایی وجود نداشته باشد باید کتابخانه شما کامپایل شده باشد البته به صورت Shared Library.

مرحله 4:

اکنون در این مرحله کافی است که از رابط زیر که من به صورت template نوشته ام به صورتی که به اشاره خواهم کرد استفاده نمایید.

در این کلاس کافی است که شما رابط مجرد کتابخانه را به صورت اشاره گر ویا در صورتی که متدهای شما در کتابخانه به آرگومانهایی نیاز دارند به همراه آرگومانهای کلاس را به سازنده این کلاس ارسال نمایید.

در این کلاس با استفاده از تکنیک استراتژی شما می توانید انوع رابط های کتابخانه ها را به راحتی استفاده نمایید فقط کافی است که یک کلاس Wrapper بنویسید که کلاس مجرد Solver را به ارث برده باشد و در متد solve این کلاس نحوه پیاده سازی کتابخانه خود را بنویسید.

زمانی که شما در پروژه های خیلی بزرگ کار میکنید که از چند ده کتابخانه مختلف استفاده میکنند به راحتی می توانید از این کلاس ژنریک استفاده نمایید تا هم اتصالات سخت را از بین برده باشید و هم کلاس های سبک رابطی را تهیه کرده اید که اصل Single Responsibility را هم به خوبی راعایت کرده باشید وهم کسانی که از رابط شما استفاده میکنند درگیر جزییات پیاده سازی نخواهند شد.

/*
 * Library_Loader.h
 *
 * Created on: Jan 1, 2019
 *   Author: f.shiri
 */

#ifndef PLUGINLOADER_H_
#define PLUGINLOADER_H_

#include "Encryptor_interface.h"
#include <stdexcept>
#include <memory>
#include <dlfcn.h>

#define LibEncryptorName "./libEncryptor.so"
#define LibFactoryMethod "create_plugin"
#define LibDestyoryMethod "destroy_plugin"

#define LogicFileName  "logic.ini"
#define __CleanupLibClose __attribute__((cleanup(closedl)))

#ifdef SCL_EQUIPPED
#include "SCLVoter_Interface.h"
#include "initsclvoter.h"
extern ISCLVoterManager* pSCLVoterManager;
#endif

typedef Encryptor_Interface* encAbstractPtr;
//typedef ISCLVoterManager*  pISCLVoter;
/* load shared library or static library and dynamic
 * declare library virtual function.
 * template arg1 : interface class library pointer.
 * */
template<class InterfacePtr>
class PluginLoader {
private:

	/*clean up macro function calling by compiler, delete the pointer
	 when the pointer's life cycle is end */
	static inline int closedl(void* handle) {
		int tmp = -1;
		if (handle)
			tmp = dlclose(handle);
		handle = NULL;
		return tmp;
	}
  struct {
		/* union data type contained
		 * dynamic link library objects.
		 * */
		union {
			void* dlsym;
			InterfacePtr (*factoryMethod)();
		} factoryObject;

		union {
			void* dlsym;
			bool (*destoryMethod)(InterfacePtr);
		} destroyObject;

		/* shared library handler */
  } libraryObject;

	void* m_handle;

public:
	explicit PluginLoader() {
	}
	;
	~PluginLoader() {
	}
	;

	// Dynamic load, encryption function from shared library.
	/*
	 * arg1 : shared library name.
	 * arg2 : reference factory method name in shared library.
	 * arg3 : reference declarative interface class pointer.
	 * arg4 : own request for the symbol in library or main executable.
	// arg5 : reference destroy method name in shared library.
	 * return type : reference interface pointer.
	 */
	template<class CInterfacePtr>
	inline void operator()(cBytes libName, cBytes factoryFuncName,
			 CInterfacePtr** pClassInterface,cBytes destroyFuncName =NULL) {

		dlerror();
		/*
		 * The RTLD_DEEPBIND attribute specifies that when resolving a symbol in a shared library,
		 * the symbols in the shared library are put ahead of the global symbol scope.
		 * example-> When you load the ???.so, it has it's own request for the symbol.
		 * Because you use RTLD_DEEPBIND this definition is looked up in the dependencies of this library first,
		 * before looking in the main executable.
		 */
		__CleanupLibClose void* m_handle = dlopen(libName, RTLD_DEEPBIND | RTLD_NOW | RTLD_LOCAL);


		if (!m_handle) {
			throw std::runtime_error(dlerror());
		}

		if(factoryFuncName!=NULL){
			if (!(libraryObject.factoryObject.dlsym = dlsym(m_handle, factoryFuncName))) {
				throw std::runtime_error(dlerror());
			}
		}

		if(destroyFuncName!=NULL){
			if (!(libraryObject.destroyObject.dlsym = dlsym(m_handle, destroyFuncName))) {
				throw std::runtime_error(dlerror());
			}
		}

		*pClassInterface =(*libraryObject.factoryObject.factoryMethod)();

	}

	template<class CInterfacePtr>
	bool destroy(CInterfacePtr** pClassInterface) {
		return libraryObject.destroyObject.destoryMethod(*pClassInterface);
	}

private:
	PluginLoader(const PluginLoader&);
	PluginLoader& operator=(const PluginLoader&);

};

/* this class is invoke strategy shared library wrapper
 * template arg1: reference interface class
 */
template<class InterfacePtr>
class Solver {
public:
	Solver(){};
	Solver(cBytes cLibName, cBytes cFactoryFuncName
			,cBytes cDestroyFuncName=NULL) :m_interfacePtr(NULL){
		m_pluginLoader(cLibName, cFactoryFuncName,
				&m_interfacePtr ,cDestroyFuncName);
	}
	virtual ~Solver(){
		m_pluginLoader.destroy(&m_interfacePtr);
		DELOBJ(m_interfacePtr);
	}
	// important: this pure virtual method must be implemented in derived class.
	virtual void solve() =0;

protected:
	template<class CInterfacePtr>
	inline void getInterface(CInterfacePtr& inputInterFace){
		if(m_interfacePtr!=NULL){
			inputInterFace = m_interfacePtr;
		}
	}
private:
	//shared library interface class member.
	InterfacePtr m_interfacePtr;
	//instance of plugin loader class.
	PluginLoader<InterfacePtr> m_pluginLoader;
};/*proxy class shared library. this class is immutable type
 * class type: pointer type of shared library interface class.
 * template arg1 : encrypt interface class pointer
 * template arg2 : string stream reference pointer
 * */
template<class InterfacePtr ,typename InputType>
class EncryptLibraryLoader : public Solver<InterfacePtr>{

protected:

public:
	// arg1 : shared library name.
	// arg2 : reference factory method name in shared library.
	// arg3 : reference destroy method name in shared library.
	// arg4 : output string stream
  EncryptLibraryLoader(InputType outStream ,cBytes cLibName, cBytes cFactoryFuncName
  		,cBytes cDestroyFuncName=NULL) : Solver<InterfacePtr>(cLibName,cFactoryFuncName,cDestroyFuncName)
			 , m_outStream(outStream) {
  	/* important: must be call getInterface in super class and get
		 *      interface class reference and copy in member pointer in this class.
  	 */
  	getInterface(m_interfacePtr);
  }
	virtual ~EncryptLibraryLoader() {
		//clean up member pointer
		DELOBJ(m_interfacePtr);
		DELOBJ(m_outStream);
	}
	/* get the byte stream from encrypt logic.ini file.
	 * arg1 : reference bytes stream.
	 * return type : reference stream pointer
	 *
	 * important: must be call getInterface in super class and get
	 *      interface class reference and copy in member pointer in this class.
	 * */
  inline void solve(){
  	if(m_outStream!=NULL){
			try {
				if (m_interfacePtr!=NULL) {
					m_interfacePtr->setIoType(C_LOWLEVEL);
					m_interfacePtr->getDecBuffer(m_outStream,const_cast<char*> (LogicFileName));
				}
				//important : if interfacePtr is loaded.
				//      this method dispossess member static pointer in memory section of library.
				m_interfacePtr->dispose(0);
			} catch (std::runtime_error& e) {
				printf("%s \n", e.what());
			}
  	}
  }

private:
	//EncryptLibraryLoader();
	EncryptLibraryLoader(const EncryptLibraryLoader&);
	EncryptLibraryLoader& operator=(const EncryptLibraryLoader&);

	//shared library interface class member.
	InterfacePtr m_interfacePtr;
	InputType m_outStream;
};

/*proxy class SclVoter library. this class is immutable type
 * class type: pointer type of shared library interface class.
 * template arg1 : SclVoter interface class pointer
 * template arg2 : Number of nodes with type int
 * */
template<class InterfacePtr,typename InputType>
class SclVoterLibraryLoader : public Solver<InterfacePtr>{

protected:

public:
	// arg1 : shared library name.
	// arg2 : reference factory method name in shared library.
	// arg3 : reference destroy method name in shared library.
	// arg4 : numbers of node
	explicit SclVoterLibraryLoader(InputType nNode ,cBytes cLibName, cBytes cFactoryFuncName,
				cBytes cDestroyFuncName=NULL) : Solver<InterfacePtr>(cLibName,cFactoryFuncName,cDestroyFuncName),
			m_x_nNode(nNode){
	}
	virtual ~SclVoterLibraryLoader() {
		//clean up member pointer
		DELOBJ(m_interfacePtr);
	}

	/* initializing SCLVoter
	 */
  inline void solve(){
		/* important: must be call getInterface in super class and get
		*       interface class reference and copy in member pointer in this class.
		*/
  	getInterface(m_interfacePtr);
    if(m_interfacePtr!=NULL){
    	char strConfigPath[100];
        copy(strConfigPath,m_x_nNode);
    	if(!m_interfacePtr->Init(strConfigPath))
    	{
    		printf("Error initializing SCLVoter (file %s) !\n",strConfigPath);
    	}
    }
  }

private:

  SclVoterLibraryLoader();
  SclVoterLibraryLoader(const SclVoterLibraryLoader&);
  SclVoterLibraryLoader& operator=(const SclVoterLibraryLoader&);

	//shared library interface class member.
	InterfacePtr m_interfacePtr;
	InputType m_x_nNode;

};
#endif /* PLUGINLOADER_H_ */

و در این مرحله به استفاده از آبجکت های زیر از کتابخانه های خود استفاده نمایید.


	std::istringstream* file=NULL ;
	{
		Solver<encAbstractPtr> *loader = new EncryptLibraryLoader<encAbstractPtr,std::istringstream**> (
				&file ,LibEncryptorName, LibFactoryMethod , LibDestyoryMethod);
		// initial encryption library.
		loader->solve();
		loader=NULL;
	}

	Solver<ICLAbstractPtr> *loader = new SclVoterLibraryLoader<ICLAbstractPtr,int> (
			m_nNodeId ,SCLVOTER_SO_PATH, SCLVOTER_GET_INSTANCE_FUNCTION_NAME );
	if(pSCLVoterManager == NULL)
	{
		return false;
	}
	// initial SCLvoter.
	loader->solve();
	loader=NULL;

در صورتی که نیاز به استفاده از کتابخانه در ویژوال سی ++ بود در همین تاپیک اعلام کنید تا انجام بدم.

 • تشکر شده 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×