رفتن به مطلب
جامعه‌ی برنامه‌نویسان مُدرن ایران
 • 0
فانوس

عدم نمایش دیتا از طریق کلاس مدل


سوال

سلام. من میخوام محتویات دیتابیسم را نمایش بدم تو لیست ویو توسط کویری که در کلاس دیتابیسم ساخته میشه اما اصلا مدل منو تو کلاس usermanage.qml در لیست ویو نمیشناسه .

MyModel.h:

#include "mymodel.h"

MyModel::MyModel(QObject *parent)
  : QSqlQueryModel(parent)
{
}

void MyModel::setQuery(const QSqlQuery query)
{
  QSqlQueryModel::setQuery(query);
  generateRoleNames();
}

QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const
{
  QVariant value;
  if (role<Qt::UserRole) {
    value = QSqlQueryModel::data(index,role);
  }
  else
  {
    int columnIdx = role - Qt::UserRole -1;
    QModelIndex modelindex = this->index(index.row(),columnIdx);
    value = QSqlQueryModel ::data(modelindex,Qt::DisplayRole);
  }
  return value;
}

//QHash<int, QByteArray> MyModel::roleNames() const
//{
//  return m_roleNames;
//}

void MyModel::generateRoleNames()
{
  m_roleNames.clear();
  for (int i = 0; i < record().count(); ++i)
  {
    m_roleNames.insert(Qt::UserRole+1,record().fieldName(i).toUtf8());
  }
}


MyModel.cpp:

#ifndef MYMODEL_H
#define MYMODEL_H

#include <QAbstractListModel>
#include <QSqlRecord>
#include <QSqlField>
#include "db.h"

class MyModel : public QSqlQueryModel
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit MyModel(QObject *parent = nullptr);

  //my function
  void setQuery(const QSqlQuery query);
  QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const override;


  QHash<int , QByteArray>roleNames() const override{
    return m_roleNames;
  }

private:
  void generateRoleNames();
  QHash<int , QByteArray> m_roleNames;
  DB db;
};

#endif // MYMODEL_H

main.cpp:

#include <QGuiApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QQuickStyle>

int main(int argc, char *argv[])
{
  DB database;
  database.openConnection();

  qmlRegisterType<MyModel>("Model", 1, 0, "myModel");
  qmlRegisterType<MainWindow>("io.myqt.MainWindow", 1, 0, "MainWindow");
... 
  QQmlApplicationEngine engine;
  engine.load(QUrl(QLatin1String("qrc:/main.qml")));
  if (engine.rootObjects().isEmpty())
    return -1;  return app.exec();
}

usermanage.qml:

import QtQuick 2.7
import QtQuick.Controls 2.0
import QtQuick.Layouts 1.3
import QtQuick.Controls 2.2
import QtQuick.Controls.Material 2.2
import QtQuick.VirtualKeyboard 2.1
import io.myqt.UserManage 1.0
import Model 1.0

CustomeBackground {
  id:mngusr
  property StackView view
  UserManage{id:um}
  Component.onCompleted: myModel.updateModel();
  MyButton {
    id:btnclose
    height: 45
    anchors.left: parent.left
    anchors.leftMargin: 575
    anchors.top: parent.top
    anchors.topMargin: 0
    txt: qsTr("X")
    fontsize: 20
    
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: swipeView.top
    onClicked: {
      if(view.depth==1)
      {
        mngusr.view.pop();
        view.visible=false;
      }
      else
        mngusr.view.pop();
    }
  }
  Pane{
    id: pane
    width: 400
    height: 400
    anchors.right: parent.right
    anchors.rightMargin: 2
    anchors.left: parent.left
    anchors.leftMargin: 2
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.bottomMargin: 317
    anchors.top: btnclose.bottom
    anchors.topMargin: 0
    
    RowLayout {
      x: -12
      y: 0
      width: 716
      height: 76
      
      MyLable
      {
        id:lbl
        Layout.preferredHeight: 30
        Layout.preferredWidth: 100
        Layout.alignment: Qt.AlignHCenter | Qt.AlignVCenter
        
        //        anchors.rightMargin: 2
        txt : qsTr(" Personel ID :")
        
      }
      
      MyTextField{
        id:mytxt
        Layout.preferredHeight: 40
        Layout.preferredWidth: 70
        clip: true
        Layout.maximumHeight: 40
        Layout.maximumWidth: 200
        
        hint: qsTr("Insert the personel id for search...")
      }
      
      MyButton{
        id:btnsearch
        txt:qsTr("SEARCH")
        onClicked:
        {
          if(mytxt.text.length===0)
            um.fillTableView(-1);
          else
            um.fillTableView(mytxt.text);
        }
      }
    }
    
  }
  
  Frame{
    x: 21
    y: 162
    ListView{
    id:mylistView
    implicitHeight: 250
    implicitWidth: 250
    model: myModel
    delegate: RowLayout{
      width: parent.width
      TextField {
        //Layout.width: 100
        id: name
        text: UI_PID
      }

    }
  }
}
  
}

usermanage.cpp:

void UserManage::fillTableView(int id) { model.setQuery(db.UserManage(id)); }

 

اینم کد دیتابیسم

QSqlQuery DB::UserManage(int id) 
{
 QString str; 
str.append("SELECT ui.[UI_ID],ui.[UI_PID],ui.[UI_Admin],ui.[UI_Active]," "case when(select count(*) FROM t1 ua where ua. [UI_ID]=ui.[UI_ID] and [AT_ID]=1 and [UA_Active]=1)>0 then 1 else 0 end," "case when(select count(*) FROM t2 ua where ua.[UI_ID]=ui.[UI_ID] and [AT_ID]=2 and [UA_Active]=1)>0 then 1 else 0 end," "case when(select count(*) FROM t3 ua where ua.[UI_ID]=ui.[UI_ID] and [AT_ID]=3 and [UA_Active]=1)>0 then 1 else 0 end " "FROM t4 ui ");
/*WHERE ui.[UI_Active]=1*/ 
if(id>-1) 
{
 str.append(" where ui.[UI_ID]=");/*and ui.[UI_ID]=*/ 
str.append(QString::number(id)); 
}
 return q;
 }

من نمیدونم کجا اشتباه کردم. ممنون میشم کمکم کنید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

پست های پیشنهاد شده

 • 0
در در 2 دی 1397 در 12:59، فانوس گفته است :

من نمیدونم کجا اشتباه کردم. ممنون میشم کمکم کنید

سلام،

قبل از اینکه کدتون رو بررسی کنیم، ممکن هست خطایی که دریافت می‌کنید رو هم مشاهده کنیم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0
در 18 ساعت قبل، کامبیز اسدزاده گفته است :

سلام،

قبل از اینکه کدتون رو بررسی کنیم، ممکن هست خطایی که دریافت می‌کنید رو هم مشاهده کنیم؟

سلام

مشکل عدم نمایش حل شد. مشکلش این بود که وقتی می خواست کویری را اجرا کنه دیتابیس را پیدا نمیکرد چون دیتابیسم پیش فرض سیستم نیود . با ارسال دیتابیس مشکل اولم حل شد . مشکل دومم اینه که دیتا را میاره توی QDebug نمایش میده اما تو لیست ویو به فیلدهای جدولم دسترسی ندارم اصلا.

هیچ خطایی نشون نمیده

اینم کد مدل که هدر و سورس با هم هستند: از روی این لینک کار کردم

#ifndef MYMODEL_H
#define MYMODEL_H

#include <QSqlQueryModel>
#include <QSqlRecord>
#include <QSqlField>
#include "db.h"

class MyModel : public QSqlQueryModel
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit MyModel(QObject *parent = nullptr);
  QStringList userRoleNames() const {
      QStringList names;
      for (int i = 0; i < record().count(); i ++) {
        names << record().fieldName(i).toUtf8();
      }
      return names;
    }
  //my function
  void setQuerystr(const QString &query);
  QVariant data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const override;


  QHash<int , QByteArray>roleNames() const override{
    return m_roleNames;
  }

public:
  void generateRoleNames();
  QHash<int , QByteArray> m_roleNames;
  DB db;
};

#endif // MYMODEL_H==============================================================================================//
#include "mymodel.h"

MyModel::MyModel(QObject *parent)
  : QSqlQueryModel(parent)
{
}

void MyModel::setQuerystr(const QString &query)
{
  QSqlQueryModel::setQuery(query,QSqlDatabase::database("MainDB"));
  generateRoleNames();
}

QVariant MyModel::data(const QModelIndex &index, int role) const
{
  //  QVariant value;
  //  if (role<Qt::UserRole) {
  //    value = QSqlQueryModel::data(index,role);
  //  }
  //  else
  //  {
  //    int columnIdx = role - Qt::UserRole -1;
  //    QModelIndex modelindex = this->index(index.row(),columnIdx);
  //    value = QSqlQueryModel ::data(modelindex,Qt::DisplayRole);
  //  }
  //
  QVariant value;
  if (index.isValid()) {
    if (role < Qt::UserRole) {
      value = QSqlQueryModel::data(index, role);
    } else {
      int columnIdx = role - Qt::UserRole - 1;
      QModelIndex modelIndex = this->index(index.row(), columnIdx);
      value = QSqlQueryModel::data(modelIndex, Qt::DisplayRole);
    }
  }
  return value;
}

//QHash<int, QByteArray> MyModel::roleNames() const
//{
//  return m_roleNames;
//}

void MyModel::generateRoleNames()
{
  m_roleNames.clear();
//  for (int i = 0; i < record().count(); ++i)
//  {
//    m_roleNames.insert(Qt::UserRole+1,record().fieldName(i).toUtf8());
//  }
      for (int i = 0; i < this->record().count(); i ++) {
        m_roleNames.insert(Qt::UserRole + i + 1, record().fieldName(i).toUtf8());
      }
}


 

اینم کد qml:

import QtQuick 2.7
import QtQuick.Controls 2.0
import QtQuick.Layouts 1.3
import QtQuick.Controls 2.2
import QtQuick.Controls.Material 2.2
import QtQuick.VirtualKeyboard 2.1
import io.myqt.UserManage 1.0
import MyModel 1.0

CustomeBackground {
  id:mngusr
  property StackView view
  UserManage{id:um}
  Component.onCompleted: myModel.updateModel();
  MyModel{id:myModel}
  MyButton {
    id:btnclose
    height: 45
    anchors.left: parent.left
    anchors.leftMargin: 575
    anchors.top: parent.top
    anchors.topMargin: 0
    txt: qsTr("X")
    fontsize: 20
    
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: swipeView.top
    onClicked: {
      if(view.depth==1)
      {
        mngusr.view.pop();
        view.visible=false;
      }
      else
        mngusr.view.pop();
    }
  }
  Pane{
    id: pane
    width: 400
    height: 400
    anchors.right: parent.right
    anchors.rightMargin: 2
    anchors.left: parent.left
    anchors.leftMargin: 2
    anchors.bottom: parent.bottom
    anchors.bottomMargin: 317
    anchors.top: btnclose.bottom
    anchors.topMargin: 0
    
    RowLayout {
      x: -12
      y: 0
      width: 716
      height: 76
      
      MyLable
      {
        id:lbl
        Layout.preferredHeight: 30
        Layout.preferredWidth: 100
        Layout.alignment: Qt.AlignHCenter | Qt.AlignVCenter
        
        //        anchors.rightMargin: 2
        txt : qsTr(" Personel ID :")
        
      }
      
      MyTextField{
        id:mytxt
        Layout.preferredHeight: 40
        Layout.preferredWidth: 70
        clip: true
        Layout.maximumHeight: 40
        Layout.maximumWidth: 200
        
        hint: qsTr("Insert the personel id for search...")
      }
      
      MyButton{
        id:btnsearch
        txt:qsTr("SEARCH")
        onClicked:
        {
          if(mytxt.text.length===0)
            um.fillTableView(-1);
          else
            um.fillTableView(mytxt.text);
          mylistView.model=myModel;
        }
      }
    }
    
  }
  
  Frame{
    x: 21
    y: 162
    ListView{
    id:mylistView
    implicitHeight: 250
    implicitWidth: 250
    model: myModel
    resources:{
          var roleList = myModel.userRoleNames
          var temp = []
          for(var i in roleList){
            var role = roleList[i]
            temp.push(columnComponent.createObject(view, { "role": role, "title": role}))
          }
          return temp
    }
//    delegate: RowLayout{
//      width: parent.width
//      TextField {
//        //Layout.width: 100
//        id: name
//        text: card
//      }
//    }
  }
}
  
}

چجوری  خروجی کویری را در لیست ویو نمایش بدم هیچ خطایی ندارم فقط چیزی تو لیست ویو لود نمیشه اصلا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

شما برای اینکه به شیء مربوط به مدل در کیو‌ام‌اِل دسترسی داشته باشید کافیه نام مدل رو با مشخصه‌ model مشخص کنید.

ListView {
  ....
  model: myModel
}

delegate: ItemDelegate {
  
  Text {
    
    text: model.title
  }
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×