رفتن به مطلب
جامعهٔ برنامه‌نویسان مُدرن ایران
کامبیز اسدزاده

یک ترفند در رابطه با کتابخانه‌های HTTP جهت استفاده در ++C


پست های پیشنهاد شده

سلام،

بسیاری از ما زمانی که می‌خواهیم از سرویس Rest استفاده کنیم، یا صفحه‌ای از وب‌سایت را تجزیه کنیم و یا حتی زمانی که نیاز داریم یک ربات یا خزندهٔ ساده بنویسیم؛ این برای ما سوال بسیار بزرگی می‌شود که از چه روش و کتابخانه‌ای باید استفاده کنیم.

همانطور که می‌دانید متاسفانه، کتابخانهٔ پیشفرض و استاندارد ++C تا قبل از اینکه نسخهٔ 2a آن ارائه شود هیچ امکانی را در رابطه با حوزهٔ شبکه ارائه نمی‌دهد. بنابراین ما مجبور هستیم تا به کمک کتابخانه‌های دیگر این زبان برنامهٔ خود را توسعه دهیم. ما نیاز داریم تا بدانیم چگونه به کمک امکانات موجود در کتابخانه‌های غیر پیش‌فرض می‌توانیم کار با شبکه را مدیریت کنیم. من فکر می‌کنم آی‌او‌استریم محل مناسبی برای نوشتن این برگهٔ تقلب در رابطه با این موضوع باشد. بنابراین در این مقاله قصد دارم برخی از روش‌های موجود تحت چند کتابخانهٔ مختص این کار را برای شما معرفی کنم.

قبل از هر چیز لیست کتابخانه‌های مناسب برای این کار را در نظر داشته باشید:

 • WinInet
 • WinHttp
 • Casablanca
 • Qt
 • POCO
 • wxWidgets
 • Boost.Asio
 • libcurl
 • neon
 • .NET (С++/CLI)
 • IXMLHTTPRequest
 • HappyHttp
 • cpp-netlib

کتابخانهٔ WinInet

  #include <tchar.h>
  #include <wininet.h> 

  /// ....

  HINTERNET hIntSession = 
   ::InternetOpen(_T("MyApp"), INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT, NULL, NULL, 0);

  HINTERNET hHttpSession = 
   InternetConnect(hIntSession, _T("api.twitter.com"), 80, 0, 0, INTERNET_SERVICE_HTTP, 0, NULL);

  HINTERNET hHttpRequest = HttpOpenRequest(
   hHttpSession, 
   _T("GET"), 
   _T("1/statuses/user_timeline.xml?screen_name=twitterapi"),
   0, 0, 0, INTERNET_FLAG_RELOAD, 0);

  TCHAR* szHeaders = _T("Content-Type: text/html\nMySpecialHeder: whatever");
  CHAR szReq[1024] = "";
  if( !HttpSendRequest(hHttpRequest, szHeaders, _tcslen(szHeaders), szReq, strlen(szReq))) {
   DWORD dwErr = GetLastError();
   /// handle error
  }

  CHAR szBuffer[1025];
  DWORD dwRead=0;
  while(::InternetReadFile(hHttpRequest, szBuffer, sizeof(szBuffer)-1, &dwRead) && dwRead) {
   szBuffer[dwRead] = 0;
   OutputDebugStringA(szBuffer);
   dwRead=0;
  }

  ::InternetCloseHandle(hHttpRequest);
  ::InternetCloseHandle(hHttpSession);
  ::InternetCloseHandle(hIntSession);

 

کتابخانهٔ WinHttp

DWORD dwSize = 0;
 DWORD dwDownloaded = 0;
 LPSTR pszOutBuffer;
 BOOL bResults = FALSE;
 HINTERNET hSession = NULL, 
       hConnect = NULL,
       hRequest = NULL;

 // Use WinHttpOpen to obtain a session handle.
 hSession = WinHttpOpen( L"WinHTTP Example/1.0", 
             WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY,
             WINHTTP_NO_PROXY_NAME, 
             WINHTTP_NO_PROXY_BYPASS, 0 );

 // Specify an HTTP server.
 if( hSession )
  hConnect = WinHttpConnect( hSession, L"www.microsoft.com",
                INTERNET_DEFAULT_HTTPS_PORT, 0 );

 // Create an HTTP request handle.
 if( hConnect )
  hRequest = WinHttpOpenRequest( hConnect, L"GET", NULL,
                  NULL, WINHTTP_NO_REFERER, 
                  WINHTTP_DEFAULT_ACCEPT_TYPES, 
                  WINHTTP_FLAG_SECURE );

 // Send a request.
 if( hRequest )
  bResults = WinHttpSendRequest( hRequest,
                  WINHTTP_NO_ADDITIONAL_HEADERS, 0,
                  WINHTTP_NO_REQUEST_DATA, 0, 
                  0, 0 );


 // End the request.
 if( bResults )
  bResults = WinHttpReceiveResponse( hRequest, NULL );

 // Keep checking for data until there is nothing left.
 if( bResults )
 {
  do 
  {
   // Check for available data.
   dwSize = 0;
   if( !WinHttpQueryDataAvailable( hRequest, &dwSize ) )
    printf( "Error %u in WinHttpQueryDataAvailable.\n",
        GetLastError( ) );

   // Allocate space for the buffer.
   pszOutBuffer = new char[dwSize+1];
   if( !pszOutBuffer )
   {
    printf( "Out of memory\n" );
    dwSize=0;
   }
   else
   {
    // Read the data.
    ZeroMemory( pszOutBuffer, dwSize+1 );

    if( !WinHttpReadData( hRequest, (LPVOID)pszOutBuffer, 
               dwSize, &dwDownloaded ) )
     printf( "Error %u in WinHttpReadData.\n", GetLastError( ) );
    else
     printf( "%s", pszOutBuffer );

    // Free the memory allocated to the buffer.
    delete [] pszOutBuffer;
   }
  } while( dwSize > 0 );
 }


 // Report any errors.
 if( !bResults )
  printf( "Error %d has occurred.\n", GetLastError( ) );

 // Close any open handles.
 if( hRequest ) WinHttpCloseHandle( hRequest );
 if( hConnect ) WinHttpCloseHandle( hConnect );
 if( hSession ) WinHttpCloseHandle( hSession );

 

کتابخانهٔ Casablanca

 • ارائه شده درCodeplex (پشتیبانی از تمامی پلتفرم‌ها)
http_client client(L"http://www.myhttpserver.com");
http_request request(methods::GET);
client.request(request).then([](http_response response)
  {
    // Perform actions here to inspect the HTTP response...
    if(response.status_code() == status_codes::OK)
    {
    }
  });

 

کتابخانهٔ Qt

 • ارائه شده درQt (پشتیبانی از تمامی پلتفرم‌ها)
#include "handler.h"
 
Handler::Handler(QObject *parent) :QObject(parent) {
  http = new QHttp(this);
  connect(http, SIGNAL(stateChanged(int)), this, SLOT(stateChanged(int)));
  connect(http, SIGNAL(responseHeaderReceived(QHttpResponseHeader)), this, SLOT(responseHeaderReceived(QHttpResponseHeader)));
  connect(http, SIGNAL(requestFinished(int,bool)), this, SLOT(requestFinished(int,bool)));
}
 
void Handler::doHttp() {
  http->setHost("google.com");
  http->get("/");
}
 
void Handler::stateChanged(int state)  {
  switch(state)  {
  case 0:
    qDebug() << "Unconnected";
    break;
  case 1:
    qDebug() << "Host Lookup";
    break;
  case 2:
    qDebug() << "Connecting";
    break;
  case 3:
    qDebug() << "Sending";
    break;
  case 4:
    qDebug() << "Reading";
    break;
  case 5:
    qDebug() << "Connect";
    break;
  case 6:
    qDebug() << "Closing";
    break;
  }
}
 
void Handler::responseHeaderReceived(const QHttpResponseHeader &resp)  {
  qDebug() << "Size : " << resp.contentLength();
  qDebug() << "Type : " << resp.contentType();
  qDebug() << "Status Code : " << resp.statusCode();
}
 
void Handler::requestFinished(int id, bool error)  {
  qDebug() << "Request Id : " << id;
  if(error)  {
    qDebug() << "Error";
  }  else  {
    qDebug() << http->readAll();
  }
}

مثالی از نسخهٔ Qt5

void Downloader::doDownload()
{
  manager = new QNetworkAccessManager(this);

  connect(manager, SIGNAL(finished(QNetworkReply*)),
      this, SLOT(replyFinished(QNetworkReply*)));

  manager->get(QNetworkRequest(QUrl("http://google.com")));
}

void Downloader::replyFinished (QNetworkReply *reply)
{
  if(reply->error() != QNetworkReply::NoError)
  {
    qDebug() << "ERROR!";
    qDebug() << reply->errorString();
  }
  else
  {
    qDebug() << reply->header(QNetworkRequest::ContentTypeHeader).toString();
    qDebug() << reply->header(QNetworkRequest::LastModifiedHeader).toDateTime().toString();
    qDebug() << reply->header(QNetworkRequest::ContentLengthHeader).toULongLong();
    qDebug() << reply->attribute(QNetworkRequest::HttpStatusCodeAttribute).toInt();
    qDebug() << reply->attribute(QNetworkRequest::HttpReasonPhraseAttribute).toString();

    QFile file("C:/Qt/Dummy/downloaded.txt");
    if(file.open(QFile::Append))
    {
      file.write(reply->readAll());
    }
  }

  reply->deleteLater();
}

 

کتابخانهٔ Poco

 • ارائه شده درPoco (پشتیبانی از تمامی پلتفرم‌ها)
#include <Poco/Net/HTTPClientSession.h>
#include <Poco/Net/HTTPRequest.h>
#include <Poco/Net/HTTPResponse.h>
#include <Poco/StreamCopier.h>
#include <Poco/Path.h>
#include <Poco/URI.h>
#include <Poco/Exception.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace Poco::Net;
using namespace Poco;
using namespace std;

int main(int argc, char **argv)
{
 if (argc != 2)
 {
  cout << "Usage: " << argv[0] << " <uri>" << endl;
  cout << "    fetches the resource identified by <uri> and print it" << endl;
  return -1;
 }

 try
 {
  // prepare session
  URI uri(argv[1]);
  HTTPClientSession session(uri.getHost(), uri.getPort());

  // prepare path
  string path(uri.getPathAndQuery());
  if (path.empty()) path = "/";

  // send request
  HTTPRequest req(HTTPRequest::HTTP_GET, path, HTTPMessage::HTTP_1_1);
  session.sendRequest(req);

  // get response
  HTTPResponse res;
  cout << res.getStatus() << " " << res.getReason() << endl;

  // print response
  istream &is = session.receiveResponse(res);
  StreamCopier::copyStream(is, cout);
 }
 catch (Exception &ex)
 {
  cerr << ex.displayText() << endl;
  return -1;
 }

 return 0;
}

 

کتابخانهٔ wxWidgets

 • ارائه شده درwxWidgets (پشتیبانی از تمامی پلتفرم‌ها)
#include <wx/sstream.h>
#include <wx/protocol/http.h>
 
wxHTTP get;
get.SetHeader(_T("Content-type"), _T("text/html; charset=utf-8"));
get.SetTimeout(10); // 10 seconds of timeout instead of 10 minutes ...
 
// this will wait until the user connects to the internet. It is important in case of dialup (or ADSL) connections
while (!get.Connect(_T("www.google.com"))) // only the server, no pages here yet ...
  wxSleep(5);
 
wxApp::IsMainLoopRunning(); // should return true
 
// use _T("/") for index.html, index.php, default.asp, etc.
wxInputStream *httpStream = get.GetInputStream(_T("/intl/en/about.html"));
 
// wxLogVerbose( wxString(_T(" GetInputStream: ")) << get.GetResponse() << _T("-") << ((resStream)? _T("OK ") : _T("FAILURE ")) << get.GetError() );
 
if (get.GetError() == wxPROTO_NOERR)
{
  wxString res;
  wxStringOutputStream out_stream(&res);
  httpStream->Read(out_stream);
 
  wxMessageBox(res);
  // wxLogVerbose( wxString(_T(" returned document length: ")) << res.Length() );
}
else
{
  wxMessageBox(_T("Unable to connect!"));
}
 
wxDELETE(httpStream);
get.Close();

 

کتابخانهٔ Boost.Asio

 • ارائه شده درBoost (پشتیبانی از تمامی پلتفرم‌ها)
#include <iostream>
#include <istream>
#include <ostream>
#include <string>
#include <boost/asio.hpp>

using boost::asio::ip::tcp;

int main(int argc, char* argv[])
{
 try
 {
  if (argc != 3)
  {
   std::cout << "Usage: sync_client <server> <path>\n";
   std::cout << "Example:\n";
   std::cout << " sync_client www.boost.org /LICENSE_1_0.txt\n";
   return 1;
  }

  boost::asio::io_service io_service;

  // Get a list of endpoints corresponding to the server name.
  tcp::resolver resolver(io_service);
  tcp::resolver::query query(argv[1], "http");
  tcp::resolver::iterator endpoint_iterator = resolver.resolve(query);

  // Try each endpoint until we successfully establish a connection.
  tcp::socket socket(io_service);
  boost::asio::connect(socket, endpoint_iterator);

  // Form the request. We specify the "Connection: close" header so that the
  // server will close the socket after transmitting the response. This will
  // allow us to treat all data up until the EOF as the content.
  boost::asio::streambuf request;
  std::ostream request_stream(&request);
  request_stream << "GET " << argv[2] << " HTTP/1.0\r\n";
  request_stream << "Host: " << argv[1] << "\r\n";
  request_stream << "Accept: */*\r\n";
  request_stream << "Connection: close\r\n\r\n";

  // Send the request.
  boost::asio::write(socket, request);

  // Read the response status line. The response streambuf will automatically
  // grow to accommodate the entire line. The growth may be limited by passing
  // a maximum size to the streambuf constructor.
  boost::asio::streambuf response;
  boost::asio::read_until(socket, response, "\r\n");

  // Check that response is OK.
  std::istream response_stream(&response);
  std::string http_version;
  response_stream >> http_version;
  unsigned int status_code;
  response_stream >> status_code;
  std::string status_message;
  std::getline(response_stream, status_message);
  if (!response_stream || http_version.substr(0, 5) != "HTTP/")
  {
   std::cout << "Invalid response\n";
   return 1;
  }
  if (status_code != 200)
  {
   std::cout << "Response returned with status code " << status_code << "\n";
   return 1;
  }

  // Read the response headers, which are terminated by a blank line.
  boost::asio::read_until(socket, response, "\r\n\r\n");

  // Process the response headers.
  std::string header;
  while (std::getline(response_stream, header) && header != "\r")
   std::cout << header << "\n";
  std::cout << "\n";

  // Write whatever content we already have to output.
  if (response.size() > 0)
   std::cout << &response;

  // Read until EOF, writing data to output as we go.
  boost::system::error_code error;
  while (boost::asio::read(socket, response,
     boost::asio::transfer_at_least(1), error))
   std::cout << &response;
  if (error != boost::asio::error::eof)
   throw boost::system::system_error(error);
 }
 catch (std::exception& e)
 {
  std::cout << "Exception: " << e.what() << "\n";
 }

 return 0;
}

کتابخانهٔ Libcurl

 • ارائه شده درLibcurl (پشتیبانی از تمامی پلتفرم‌ها)
#include <stdio.h>
#include <curl/curl.h>
 
int main(void)
{
 CURL *curl;
 CURLcode res;
 
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "http://example.com");
  /* example.com is redirected, so we tell libcurl to follow redirection */ 
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
 
  /* Perform the request, res will get the return code */ 
  res = curl_easy_perform(curl);
  /* Check for errors */ 
  if(res != CURLE_OK)
   fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n",
       curl_easy_strerror(res));
 
  /* always cleanup */ 
  curl_easy_cleanup(curl);
 }
 return 0;
}

کتابخانهٔ Neon

 • ارائه شده درNeon (پشتیبانی از تمامی پلتفرم‌ها)
#include <ne_session.h>
#include <ne_request.h>
#include <ne_utils.h>
#include <ne_uri.h>

int httpResponseReader(void *userdata, const char *buf, size_t len)
{
  string *str = (string *)userdata;
  str->append(buf, len);
  return 0;
}
 
int do_get(string host)
{
  ne_session *sess;
  ne_request *req;
  string response;
 
  ne_sock_init();
 
  sess = ne_session_create("http", host.c_str(), 80);
  ne_set_useragent(sess, "MyAgent/1.0");
 
  req = ne_request_create(sess, "GET", "/SomeURL/method?with=parameter&value=data");
  // if accepting only 2xx codes, use "ne_accept_2xx"
  ne_add_response_body_reader(req, ne_accept_always, httpResponseReader, &response);
 
  int result = ne_request_dispatch(req);
  int status = ne_get_status(req)->code;
 
  ne_request_destroy(req);
 
  string errorMessage = ne_get_error(sess);
  ne_session_destroy(sess);
 
  printf("result %d, status %d\n", result, status);
  cout << response << "\n";
 
  switch (result) {
  case NE_OK:
    break;
  case NE_CONNECT:
    throw ConnectionError(errorMessage);
  case NE_TIMEOUT:
    throw TimeOutError(errorMessage);
  case NE_AUTH:
    throw AuthenticationError(errorMessage);
  default:
    throw AnotherWebError(errorMessage);
  }
 
  return 0;
}

کتابخانهٔ NET.

 • ارائه شده در.NET (پشتیبان از ویندوز Xp به بعد)
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Net;
using namespace System::Text;
using namespace System::IO;

// Specify the URL to receive the request.
int main()
{
  array<String^>^args = Environment::GetCommandLineArgs();
  HttpWebRequest^ request = dynamic_cast<HttpWebRequest^>(WebRequest::Create( args[ 1 ] ));

  // Set some reasonable limits on resources used by this request
  request->MaximumAutomaticRedirections = 4;
  request->MaximumResponseHeadersLength = 4;

  // Set credentials to use for this request.
  request->Credentials = CredentialCache::DefaultCredentials;
  HttpWebResponse^ response = dynamic_cast<HttpWebResponse^>(request->GetResponse());
  Console::WriteLine( "Content length is {0}", response->ContentLength );
  Console::WriteLine( "Content type is {0}", response->ContentType );

  // Get the stream associated with the response.
  Stream^ receiveStream = response->GetResponseStream();

  // Pipes the stream to a higher level stream reader with the required encoding format. 
  StreamReader^ readStream = gcnew StreamReader( receiveStream,Encoding::UTF8 );
  Console::WriteLine( "Response stream received." );
  Console::WriteLine( readStream->ReadToEnd() );
  response->Close();
  readStream->Close();
}

کتابخانهٔ IXMLHTTPRequest

#include <atlbase.h>
#include <msxml6.h>

HRESULT hr;
CComPtr<IXMLHTTPRequest> request;

hr = request.CoCreateInstance(CLSID_XMLHTTP60);
hr = request->open(
  _bstr_t("GET"),
  _bstr_t("https://www.google.com/images/srpr/logo11w.png"),
  _variant_t(VARIANT_FALSE),
  _variant_t(),
  _variant_t());
hr = request->send(_variant_t());

// get status - 200 if succuss
long status;
hr = request->get_status(&status);

// load image data (if url points to an image)
VARIANT responseVariant;
hr = request->get_responseStream(&responseVariant);
IStream* stream = (IStream*)responseVariant.punkVal;
CImage *image = new CImage();
image->Load(stream);
stream->Release();

کتابخانهٔ cpp-netlib

 • ارائه شده در  cpp-netlib (پشتیبان از همهٔ پلتفرم‌ها)
using namespace boost::network;
using namespace boost::network::http;

client::request request_("http://127.0.0.1:8000/");
request_ << header("Connection", "close");
client client_;
client::response response_ = client_.get(request_);
std::string body_ = body(response_);

حال وقت آن است که یکی را به عنوان بهترین انتخاب متناسب با هدف خود انتخاب کنیم.

 • اگر شما به یک برنامهٔ کاملاً قابل اعتماد در این حوزه نیاز دارید بهتر است از Libcurl استفاده کنید.
 • اگر قرار است برنامه‌ای توسعه دهید که دارای رابط کاربری است بهترین انتخاب Qt و برای آن‌هایی که از تمامی ویژگی‌های سی++۱۱ می‌خواهند استفاده کنند Casablanca گزینهٔ مناسبی است.
 • اگر برنامهٔ شما تحت پلتفرم دات‌نِت توسعه داده می‌شود می‌توانید از NET. استفاده کنید، اما توجه داشته باشید که آن فقط محدود بر پلتفرم ویندوز خواهد بود.
 • در صورتی که می‌خواهید برنامه‌ای توسعه دهید که شامل رابط کاربری نیست می‌توانید از Poco و Boost.Asio استفاده کنید که برای مدیریت جزئی‌تر ابزار‌های بسیاری در اختیار شما قرار خواهند داد.

نکته: در استاندار ۲۰ شاهد افزوده شدن ماژول شبکه که از کتابخانهٔ Boost الهام گرفته است خواهیم بود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، کامبیز اسدزاده گفته است :

اگر شما به یک برنامهٔ کاملاً قابل اعتماد در این حوزه نیاز دارید

با سلام و تشکر !

 1. منظورتان دقیقا از یک برنامه ی قابل اعتماد چیست ؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 11 آذر 1397 در 21:22، قاسم رمضانی منش گفته است :

با سلام و تشکر !

 1. منظورتان دقیقا از یک برنامه ی قابل اعتماد چیست ؟

کتابخانهٔ Libcurl به خوبی از ویژگیِ Multi Session به عنوان ارسال و دریافت درخواست‌های هم‌‌زمان پشتیبانی می‌کنه این ویژگی به شما اجازه میده تا درخواست‌های هم‌زمان با تعداد بسیار بالا رو مدیریت کنید (بدون اینکه نگران از دست رفتن حتی یکی از سشِن‌ها بشید).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو ملحق شوید

شما همین الآن می‌توانید مطلبی را ارسال و بعداً ثبت‌نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، و با حساب کاربری خود مطلب ارسال کنید.
نکته: مطلب شما قبل از انتشار نیاز به بازبینی توسط میانجی‌گر‌ها دارد.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...