رفتن به مطلب
جامعه‌ی برنامه‌نویسان مُدرن ایران

1 تصویر

درباره این فایل

کتابخانه Boost منبعی از کتابخانه‌های قابل حمل و آزاد ++C را فراهم می‌کند که از اصطلاح Peer-Reviewed پشتیبانی می‌کند. ما بر این تاکید می‌کنیم، Boost کتابخانه ای است که به خوبی با کتابخانه ی استاندارد ++C کار می‌کند. بوست مجموعه ‌ای از کتابخانه‌‌های برنامه ‌نویسی برای زبان برنامه ‌نویسی سی پلاس پلاس است که پشتیبانی از کارهایی مانند جبر خطی، ساخت اعداد شبه تصادفی, ریسه‌بندی, پردازش تصویر, عبارت باقاعده و آزمایش واحد را ارائه می‌دهد. بیشتر این کتابخانه ‌ها تحت پروانه نرم ‌افزار بوست منتشر می‌شوند که به بوست اجازه می‌دهد هم در یک نرم ‌افزار آزاد و هم در یک نرم‌ آفزار انحصاری استفاده شود. بسیاری از پدید آورندگان بوست عضو کمیته استانداردسازی سی++ هستند و چند کتابخانه بوست برای الحاق به استانداردهای TR1 و C++11 پذیرفته شده ‌اند.


تغییرات جدید در نسخه ۱.۶۸.۰   دیدن کارنامه تغییرات

انتشار در

New Libraries
YAP:
An expression template library for C++14 and later, from Zach Laine.
Updated Libraries
Beast:
This version fixes a missing executor work guard in all composed operations used in the implementation. Users who are experiencing crashes related to asynchronous completion handlers are encouraged to upgrade.
For a complete list of changes, please view the official Release Notes.
Context:
#78: Linker error with context-impl=ucontext: multiple definition of boost::context::detail::current_rec
Coroutine2:
#14: crash while stack unwinding
#18: some guidance on why to use coroutine2
#20: failes to compile test in due to the error C2039
#22: undefined behaviour documentation
Fiber:
#170: buffered_channel::try_push has incorrect documentation
#172: WIN64: 'invalid conversion from 'HANDLE' to 'std::thread::native_handle_type' errors for builds using mingw-w64
#175: throw exception "Operation not permitted"
NUMA support moved to extra library (fiber-numa); enabled via property numa (numa=on)
Fusion:
Added a workaround for ambiguous call of fusion::deque constructor on GCC 4.4/c++0x (PR#178, commit).
Fixed a bug with C-style array (PR#177).
Fixed a fusion::for_each signature to take functor by value (#4427).
This may break existing code with non-copyable (non-movable) functor, but the implementation wasn't correct for a long time; the documantation was correct from the first. So, please make sure your usage.
Fixed unintentional MPL placeholder substituion bug on fusion::transform (#5490).
Moved description, how to conform Fusion sequence as MPL sequence, to mpl section (#4029).
Added notes regarding IO facility for adapted type (#6091).
Geometry:
Improvements
469 Horizontal grid shift (nadgrids) in SRS transformations (undocumented for now due to potential interface changes).
478 Box-Segment distance for spherical and geographic coordinate systems.
487 Missing combinations of geometries in distance for spherical and geographic cs
489 Additional direct geodesic problem formulas for internal use
Solved issues
470 Assertion failure with short spherical and geographic segments.
471 Invalid envelope of spherical polygon
498 Unexpected results with expand() and make_inverse() for spherical and geographic CS
Bugfixes
488 Handle non-true-references in closing_iterator and ever_circling_range_iterator
495 VxWorks 7 cross-compilation issue.
GIL:
The I/O extensions have been entirely rewritten.
The library now requires a C++11-compliant compiler.
Documentation has been reformatted and updated.
Graph:
Conditionally replace deprecated/removed C++98 std::bind1st by std::bind, std::auto_ptr by std::unique_ptr, and std::random_shuffle by std::shuffle. (PR#89)
Fix compiler error with release builds on VS2015 (PR#84)
Fix the Stanford GraphBase examples (PR#87)
Fix friend declarations for iterator_core_access (PR#103)
Add missing <boost/iterator.hpp> include (PR#104)
Avoid an unused variable warning (PR#90)
Fix some typos in documentation (PR#88, PR#98, PR#102)
Fix some issues in tests and examples (PR#85, PR#105)
Lexical Cast:
Fixes for clang-tidy warnings #12092
Log:
Improved support for VxWorks. (PR#39)
Save and restore ebx register on x86 PIE targets in the dump stream manipulator implementation.
Math:
Support for arbitrary precision complex valued quadrature and hence contour integration
Improve performance of polynomial addition
Math:
Continue to improve numerical integration routines, and in particular add support for contour integrals.
Improve accuracy of erfc function's rational approximations.
Multi-index Containers:
Containers of moveable but non-copyable elements can now be serialized (ticket #13478). Thanks to Sébastien Paris for the report.
multi_index_container's default constructor is no longer explicit (ticket #13518).
Multiprecision:
Support for multiprecision complex numbers
Multiprecision:
Support added for complex multiprecision numbers.
Changed conversion to unsigned integer types to be truncating to match standard defined behaviour.
Correct bug in MPFR string formatting.
Fix undefined behaviour in cpp_dec_float conversion from long long.
Add support for Eigen interoperability.
float128.hpp: Fix Intel on Windows build.
Fix type used in temporaries when expanding expression templates containing mixed expressions.
Fix infinite loop in gmp_float to fixed-point string conversion.
Update the expression templates to issue static_asserts with better error messages when you try and do something unsupported.
Fix bug in cpp_int where incrementing to zero doesn't set the sign correctly.
Remove erroneous use of std::move, and rely on NVRO instead.
Fix up support for changes to MPIR-3.0.
Fix various conversion errors in cpp_bin_float when the exponent type is a long long, or else we're converting to an integer that is wider than we are.
Fix compatibility issue with GCC-8 caused by the introduction of std::byte.
Optional:
Added member function has_value() for compatibility with std::optional (issue #52).
Added member function map() for transforming optional<T> into optional<U> using a function of type T -> U.
Added member function flat_map() for transforming optional<T> into optional<U> using a function of type T -> optonal<U>.
Predef:
Add support for __ARM_ARCH macro. (from Tim Blechmann)
Add detection for PTX architecture. (from Benjamin Worpitz)
Add nvcc compiler detection. (from Benjamin Worpitz)
Add support for detecting CUDA. (from Benjamin Worpitz)
Remove reference to obsolete BOOST_ARCH_AMD64. (from Peter Kolbus)
Program Options:
Support for multiple long names for an option, thanks to Eyal Rozenberg (PR#53)
Python:
Bug fixes to correct autolink support (Windows) (#193)
Rational:
Fixed undefined behavior in normalize() (PR#19).
System:
Add constexpr to error_code and error_condition members under C++14 and above (PR#23).
Signals:
Removal Notice: Boost.Signals will be removed in the next release. Boost.Signals was deprecated in version 1.54.0. Transition to Boost.Signals2 now to avoid disruption.
Stacktrace:
Fixed compilation on Solaris and other platforms that do qualify address as const in dladdr function (github 54).
Dropped dependency on Boost.LexicalCast.
Test:
Boost.test v3.8 see the Changes log for more details.
Breaking changes
The master_test_suite_t object is no more copyable
New feature:
Dataset test case can now use command line parameters
Bug fixes and pull requests:
Trac tickets: #12095, #12953, #13504, #13525, #13528
Pull requests: #143, #145
TypeIndex:
Dropped dependency on Boost.MPL.
Uuid:
Breaking change: sha1 detail namespace header redirection for backwards compatibility was removed (PR#69).
Added support for std::hash (PR#67).
Added support for move semantics on random generators (PR#74).
Properly handle EINTR when acquiring entropy (PR#74).
Use getrandom(2) instead of getentropy(3) on linux (PR#75).
Compilers Tested
Boost's primary test compilers are:

Linux:
Clang: 3.0, 4.0.1, 6.0.1
Clang, C++0x: 3.0
Clang, C++11: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.0.1, 6.0.1
Clang, C++14: 3.5.0, 3.6.0, 3.7.1, 3.8.0, 3.9.1, 4.0.0, 4.0.1, 5.0.2, 6.0.1
Clang, C++17: 5.0.2, 6.0.1
GCC: 4.4.7, 4.5.3, 4.6.3, 5.4.0, 8.0.1
GCC, C++0x: 4.4.7
GCC, C++11: 4.7.3, 4.8.5, 4.9.4, 5.4.0, 6.4.0, 7.1.0, 8.0.1
GCC, C++14: 5.4.0, 5.5.0, 6.4.0, 7.1.0, 7.3.0, 8.0.1
GCC, C++17: 7.3.0, 8.0.1
Intel, C++14: 18.0
OS X:
Clang: 9.0.0, 9.1.0
Clang, C++11: 9.0.0, 9.1.0
Clang, C++14: 9.0.0, 9.1.0
Clang, C++17: 9.1.0
Clang, C++1z: 9.0.0
Windows:
GCC: 3.4.5, 4.1.2, 4.2.4, 4.3.3, 4.4.0, 4.5.4
GCC, C++0x: 4.6.4
GCC, C++11: 4.7.3, 4.8.1, 4.9.3
GCC, C++14: 5.1.0, 5.2.0, 5.3.0, 6.1.0, 6.2.0, 6.3.0, 6.4.0
GCC, C++17: 7.1.0, 7.2.0, 7.3.0
Visual C++: 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 14.1
FreeBSD:
Clang: 4.0.0
Clang, C++11: 4.0.0
Clang, C++14: 4.0.0
Clang, C++1z: 4.0.0
Boost's additional test compilers include:

Linux:
Clang: 3.0, 3.8.1, 3.9.1, 4.0.1, 5.0.2, 6.0.1
Clang, C++0x: 3.0
Clang, C++11: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.0.1, 6.0.1
Clang, C++14: 3.5.0, 3.6.0, 3.7.1, 3.8.0, 3.9.1, 4.0.0, 4.0.1, 5.0.2, 6.0.1, 7.0.0
Clang, C++17: 5.0.2, 6.0.1
GCC: 4.4.7, 4.5.3, 4.6.3, 4.9.4, 5.4.0, 5.5.0, 8.0.1
GCC, C++0x: 4.4.7
GCC, C++11: 4.7.3, 4.8.5, 4.9.4, 5.4.0, 6.4.0, 7.1.0, 8.0.1
GCC, C++14: 5.4.0, 5.5.0, 6.3.0, 6.4.0, 7.1.0, 7.3.0, 8.0.1, 8.1.0
GCC, C++17: 7.3.0, 8.0.1
Intel, C++14: 18.0
OS X:
Clang: 9.0.0, 9.1.0
Clang, C++11: 9.0.0, 9.1.0
Clang, C++14: 9.0.0, 9.1.0
Clang, C++17: 9.1.0
Clang, C++1z: 9.0.0
Windows:
GCC: 3.4.5, 4.1.2, 4.2.4, 4.3.3, 4.4.0, 4.5.4
GCC, C++0x: 4.6.4
GCC, C++11: 4.7.3, 4.8.1, 4.9.3
GCC, C++14: 5.1.0, 5.2.0, 5.3.0, 6.1.0, 6.2.0, 6.3.0, 6.4.0
GCC, C++17: 7.1.0, 7.2.0, 7.3.0
Visual C++: 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 14.1
FreeBSD:
Clang: 4.0.0
Clang, C++11: 4.0.0
Clang, C++14: 4.0.0
Clang, C++1z: 4.0.0

 

  • پسندیدن 3بازخورد کاربر

برای ارسال پاسخ یک حساب کاربری بسازید و یا وارد شوید

شما برای ارسال پاسخ نیاز است که یکی از اعضا باشید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

هیچ امتیازی برای نمایش وجود ندارد.

×